Materials Highlights

Volume 2, Issue 3, June 2021
Downloads:
1,305
Full-Text Views:
127
Citations (Scopus):
0
Citations (Crossref):
0
Research Article
Conductive Inks with 3D Conductive Networks of Polyaniline Crystals Nanofibers
Dawei Li, Yulun Tao, Shun Yao, Wenxiang Tian, Guihui Wang, Baoyu Li, Wuji Wang, Shuo Li, Jinian Yang, Qingbo Yu, Shuxing Wu, Il Kim
Pages 41-45
Downloads:
1,287
Full-Text Views:
46
Citations (Scopus):
0
Citations (Crossref):
0
Research Article
Microstructure and Mechanical Properties of Cu–Al Alloy Deposited by Additive Manufacturing
Yanhu Wang, Sergey Konovalov, Xizhang Chen, Yurii Ivanov, R. Arvind Singh, S. Jayalakshmi, Xiaoming Pan
Pages 46-51
Downloads:
1,409
Full-Text Views:
152
Citations (Scopus):
1
Citations (Crossref):
0
Downloads:
1,125
Full-Text Views:
43
Citations (Scopus):
0
Citations (Crossref):
0
Review Article
Recent Advances in Nanofabrication of the Morphology-Controlled Hypercrosslinked Polymers
Wenliang Song, Mingxin Zhang, Mingjie Liu, Yinning Huang, Dengguang Yu
Pages 58-67
Downloads:
1,221
Full-Text Views:
156
Citations (Scopus):
1
Citations (Crossref):
0
Downloads:
1,087
Full-Text Views:
73
Citations (Scopus):
0
Citations (Crossref):
0